Regulamin

SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM IRMAKSPORT

Sklep Internetowy IRMAKSPORT działający pod adresem: http://sklep.irmaksport.pl/ jest platformą

prowadzoną przez: IRMAK SPORT s.c. Małgorzata Kapłan, Ireneusz Kapłan 20-701 Lublin, ul.

Nałęczowska 30, REGON: 432733863, NIP: 712-290-31-90

e-mail: zamowienia.irmaksport@gmail.com

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://sklep.irmaksport.pl/, sprzedający produkty

znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn– miejsce, w którym kompletowane są zamówienia Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do

wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Klient –osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy, w której

zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego IRMAKSPORT oraz informacje

o promocjach i konkursach;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz

towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na

temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich

zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia

takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient,

składając zamówienie, może w Koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w

zależności od rodzaju kodu).

Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat

produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący

przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą

kredytową.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem

strony internetowej http://sklep.irmaksport.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa

zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „dodaj do koszyka” lub

„do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem

Internetowym.

W przypadku złożenia odpłatnego zamówienia, klient ma 3 (trzy) dni na jego opłacenie w dowolnie

wybranej przez siebie formie. Przez ten okres sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego

zarezerwowania zamawianego towaru.

W zamówieniu (w Koszyku), Klient określa:

zamawiany towar

adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona

faktura. Mogą to być dwa różne adresy;

sposób dostawy;

sposób płatności;

Jeśli istnieje taka możliwość Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego

uprawniającego do rabatu.

W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W

takiej sytuacji podziału zamówienia Sklep Internetowy może dokonać biorąc pod uwagę przewidywany

czas realizacji zamówienia. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o

kosztach dostawy towaru.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w

dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez

Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w

Magazynie. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i

domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia,

Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji

dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z

realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować. Sklep Internetowy na życzenie Klienta

może przedłużyć czas realizacji zamówienia.

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku

możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji

umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji

zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy

w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep

Internetowy zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność, w ciągu 14

(czternaście) dni od anulowania zamówienia.

§ 2. Ceny towarów

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://sklep.irmaksport.pl i

oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego.

Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy oferowanym produkcie:

zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili

składania zamówienia przez Klienta.

Ceny towarów w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepie stacjonarnym.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres zamowienia.irmak@gmail.com pod warunkiem, ze zamówienie nie zostało

zrealizowane i wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.

Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie

dostawy, sposobie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z

zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14

(czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego

płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona

przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

§ 4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta

po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego

wykonania płatności,

gotówką pracownikowi firmy dostarczającej przesyłkę (przesyłka pobraniowa)

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem

elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po

otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego

wykonania płatności.

W przypadku zakupu towaru i płatności bonem podarunkowym w sklepie stacjonarnym, klient ma prawo

wymiany towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. Zwrot towaru nie jest możliwy, jeśli dokonano

płatności bonem podarunkowym.

Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.

Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego

rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami

chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy zastrzega sobie

możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za

zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień. Dostawa.

Przy większości towarów Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych).

Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich

zamówionych towarów.

Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany

przez Klienta adres dostawy.

Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem

Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz

kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient

zobowiązany jest dokonać takiej kontroli w obecności osoby doręczającej przesyłkę.

§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

Towary dostępne w sklepie IRMAKSPORT objęte są gwarancją. W przypadku niezgodności towaru z

umową Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie czystego, reklamowanego towaru wraz z dowodem

zakupu oraz dokładnym opisem wady lub okoliczności powstania uszkodzenia na adres: IRMAKSPORT

S.C. ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.

Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką pocztową.

Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji

Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy naprawi lub wymieni

Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci

należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji

lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Ewentualnie Sklep może również udzielić zniżkę na dany

towar jeśli Klient sobie tego zażyczy.

W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje

możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta, z zastrzeżeniem, iż koszty zwrotu i wysyłki pokrywa

Klient.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

Z zastrzeżeniem § 3 Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane

kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem zamowienia@forpro.pl.

Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym towar nienoszący śladu używania lub noszący jedynie na tyle

ile wymaga sprawdzenie zgodności towaru z umową, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu

14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, można dokonać z całości lub w części. W takim przypadku

zwracany towar należy doręczyć na adres IRMAKSPORT S.C. ul. Nałączowska 30, 20-701 Lublin, w

ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia złożenia na piśmie (lub drogą elektroniczną) oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą lub kurierem Sklep Internetowy zwraca Klientowi

należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia dotarcia zwracanego produktu

do Sklepu.

Sklep Internetowy przyjmie zwrot, gdy towar zostanie odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

kurierskiej na adres podany w § 7 ust. 4 Regulaminu. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek

odesłanych za pobraniem.

Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej

wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku

bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany

rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany

rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia

wykonywania uznania.

Koszty zwrotu towaru do siedziby firmy ponosi Klient i są one zależne od wybranego przez Klienta

sposobu dostarczenia. Wedle cenników większości firm kurierskich. Koszty wysłania towaru wahają się

w granicach 10-25zł

Sklep zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta.

Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez

sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W razie, gdy pomyłka nastąpiła z winy sklepu i klient otrzymał towar inny niż zamówiony, sklep pokrywa

koszt przesyłki zwrotnej.

§ 8. Newsletter Sklepu Internetowego

Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep

Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9. Promocje

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest zawsze ograniczona realizacja

zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

Promocje w sklepie internetowym nie łączą się.

Wszystkie bony zniżkowe oraz kody wydane przez sklep obowiązują przy cenach regularnych produktów

oraz nie łączą się z innymi promocjami, chyba że w danej promocji widnieje inna informacja.

W przypadku skorzystania z promocji "Promocje specjalne" podczas zakupu oraz "Wybierz produkt

gratisowy" Klient ma możliwość wyboru specjalne oferty po przekroczeniu kolejnych progów kwotowych

zamówienia.

W Przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, Klient zobowiązany jest zwrócić całość

zamówienia wraz z produktem jaki uzyskał w promocji lub jego równowartość.

W przypadku rezygnacji z części zamówienia Klient jest zobowiązany zwrócić produkt, który uzyskał w

promocji jedynie w przypadku kiedy zwracany produkt obniży wartość zamówienia poniżej progu

kwotowego, który uprawniał do wybrania produktu promocyjnego.

§ 10. Dane osobowe

Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na

przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep

Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz

żądania usunięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że

Administratorem danych osobowych jest IRMAKSPORT S.C. z siedzibą w Lublinie przy ulicy

Nałęczowskiej 30.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług administratora danych oraz nie

będą udostępniane innym odbiorcom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11. Postanowienia końcowe

Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towaru w Magazynie i

możliwości realizacji zamówienia.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu

Cywilnego.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów

pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za

usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez

Klienta.

Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej

odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej

aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie

realizacji zamówienia.

Ceny podane w sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 8

Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a

zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach

identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności

przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Sklep Internetowy IRMAKSPORT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://sklep.irmaksport.pl

złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie

zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta witryna, do poprawnego działania, korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności plików cookies.